مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
527
نام شركت
رخ دشت
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
ضربه اي
2781
617
آمريكا
منگلد
200
ضربه اي
1815
793
آمريكا
منگلد
120
ضربه اي
9823
596
انگلستان
روستون 22

 

بازگشت به صفحه اول