مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
526
نام شركت
آبرون خراسان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
ضربه اي
9672
949
ايران
طرح داندو 800
200
ضربه اي
3577
668
ايران
طرح داندو 800
250
ضربه اي
9367
541
آمريكا
منگلد
300
ضربه اي
9757
953
انگلستان
روستون 60
200
ضربه اي
8432
859
انگلستان
داندو 800
250
ضربه اي
7988
379
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول