مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
524
نام شركت
آبگونه يزد
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
8283
8382
ايران
طرح اسپيداستار 2500
400
روتاري
6868
8668
ايران
طرح اسپيداستار 2000
350
روتاري
8025
415
ايران
طرح اسپيداستار 1500
200
ضربه اي
1122
171
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
9232
383
آمريكا
اسپيداستار
200
ضربه اي
8234
3482
انگلستان
داندو 800
200
ضربه اي
6829
8629
انگلستان
روستون 22
150
ضربه اي
4224
157
انگلستان
روستون 22
300
روتاري
7024
384
آلمان
ويرث

 

بازگشت به صفحه اول