مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
523
نام شركت
شيرين آب زرين
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
6841
8641
ايران
طرح گاردنردنور 2000
250
ضربه اي
4485
226
ايران
طرح داندو 800
300
روتاري
6856
8656
ايران
طرح گاردنردنور 2500
300
روتاري
7224
2472
ايران
طرح اسپيداستار 2500
250
روتاري
5788
8857
ايران
طرح گاردنردنور 2000

 

بازگشت به صفحه اول