مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
521
نام شركت
چشمه مرغاب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
150
ضربه اي
9577
877
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
1421
297
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
9977
969
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
1288
948
ايران
طرح داندو
150
ضربه اي
8697
531
ايران
طرح اسپيداستار

 

بازگشت به صفحه اول