مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
520
نام شركت
مهندسي كاوش آب سمن
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
1428
299
ايران
طرح اسپيداستار 2500
250
روتاري
9962
6299
ايران
طرح اسپيداستار 2000
200
روتاري
8039
429
روسيه
روسي

 

بازگشت به صفحه اول