مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
519
نام شركت
ذخائر آب آذرين
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
180
ضربه اي
1309
314
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
7825
833
ايران
طرح داندو
190
ضربه اي
8135
835
ايران
طرح داندو

 

بازگشت به صفحه اول