مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
518
نام شركت
سپيداب اروين
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
120
ضربه اي
2767
649
ايران
طرح اسپيداستار
170
ضربه اي
9569
691
انگلستان
داندو 800
200
روتاري
8151
551
روسيه
روسي 383

 

بازگشت به صفحه اول