مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
517
نام شركت
جوشش آب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
4281
428
ايران
طرح اسپيداستار
200
ضربه اي
9599
881
ايران
طرح اسپيداستار
200
ضربه اي
3799
142
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
1429
712
ايران
طرح داندو

 

بازگشت به صفحه اول