مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
516
نام شركت
كاوش آب اتحاد
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
ضربه اي
8419
4198
ايران
طرح رستون 60
250
ضربه اي
8294
9482
ايران
كاوش 110
250
ضربه اي
8354
3584
انگلستان
رستون L36

 

بازگشت به صفحه اول