مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
514
نام شركت
دشت همايون گلپا
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
1688
159
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
3225
133
ايران
طرح داندو
220
ضربه اي
2429
185
ايران
طرح داندو
180
ضربه اي
1171
367
ايران
طرح اسپيداستار 71
250
ضربه اي
8437
4387
ايران
طرح داندو 800
200
ضربه اي
1577
261
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
8447
860
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
7834
839
آمريكا
اسپيداستار 71
200
ضربه اي
7173
478
آمريكا
اسپيداستار 71
200
ضربه اي
9467
933
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول