مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
513
نام شركت
كاوش آب ديمه
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
روتاري
5763
6357
ايران
طرح اسپيداستار 2000
250
ضربه اي
7239
3972
ايران
طرح داندو 800
400
روتاري
6855
8655
ايران
طرح گاردنردنور 2500
300
روتاري
3488
8348
ايران
طرح گاردنردنور 2000
300
روتاري
8353
3583
ايران
طرح فلينگ 2500
200
ضربه اي
8180
580
ايران
طرح داندو 800
300
روتاري
9967
6799
ايران
طرح گاردنردنور 2500

 

بازگشت به صفحه اول