مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
510
نام شركت
چك چك ايساتيس
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
6499
9964
ايران
طرح اسپيداستار 2500
250
روتاري
8029
419
ايران
اسپيداستار 2500
250
روتاري
8425
4258
ايران
طرح اسپيداستار 2500

 

بازگشت به صفحه اول