مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
509
نام شركت
آسماري جهرم
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
9957
5799
ايران
طرح ويرث
350
روتاري
8344
3484
ايران
طرح گاردنردنور 3000
300
روتاري
2434
192
آلمان
ويرث
350
روتاري
2425
181
آلمان
ويرث

 

بازگشت به صفحه اول