مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
507
نام شركت
بحرآب پيام
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
ضربه اي
8581
858
ايران
روستون 60
200
ضربه اي
3395
666
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول