مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
506
نام شركت
رزين رود اصفهان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
2672
149
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
4481
448
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
2681
268
ايران
طرح داندو 800
150
ضربه اي
8813
677
ايران
طرح داندو 800
220
ضربه اي
9512
937
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
8485
519
ژاپن
سانكيو
120
ضربه اي
3533
682
انگلستان
روستون 22
200
ضربه اي
6028
337
انگلستان
داندو
200
ضربه اي
1668
249
انگلستان
داندو 800
150
ضربه اي
8648
512
انگلستان
روستون 22

 

بازگشت به صفحه اول