مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
505
نام شركت
زيبا دشت آب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
180
ضربه اي
8033
423
ايران
طرح داندو 800
300
روتاري
7985
8579
ايران
طرح گاردنردنور 2000
200
ضربه اي
8989
903
ايران
طرح داندو

 

بازگشت به صفحه اول