مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
504
نام شركت
روان رود آذربايجان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
170
ضربه اي
1338
786
انگلستان
داندو 800
250
روتاري
7001
355
روسيه
روسي

 

بازگشت به صفحه اول