مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
503
نام شركت
زرين رود پارس
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
9445
935
انگلستان
داندو 800
250
ضربه اي
9707
392
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول