مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
502
نام شركت
ايزد آب يزد
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
6830
8630
ايران
طرح گاردنردنور 2000
300
روتاري
7765
6577
ايران
طرح اسپيداستار 2000
300
روتاري
8340
3480
ايران
طرح گاردنردنور 2500
250
روتاري
8341
431
ايران
طرح گاردنردنور 2500
200
روتاري
8046
446
ايران
طرح اسپيداستار
300
روتاري
7791
9177
ايران
طرح فيلينگ 2000

 

بازگشت به صفحه اول