مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
500
نام شركت
صدر آب ساحل
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
روتاري
1281
128
ايران
طرح فلينگ 2000
200
روتاري
6040
353
ايران
طرح فلينگ 1500

 

بازگشت به صفحه اول