مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
499
نام شركت
آورد پوريا فارس
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
3281
613
ايران
طرح داندو 800
300
روتاري
8315
3185
ايران
طرح گاردنردنور 2500
200
ضربه اي
8765
532
ايران
طرح داندو 800
250
روتاري
8467
4687
ايران
طرح گاردنردنور 2500
200
ضربه اي
1987
715
انگلستان
داندو 800
200
ضربه اي
5267
331
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول