مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
497
نام شركت
سيلاب دشت سپاهان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
7790
9077
ايران
طرح گاردنردنور 2000
250
روتاري
8256
5682
ايران
طرح گاردنردنور 2500
200
ضربه اي
4471
203
ايران
طرح داندو
250
ضربه اي
8332
3382
انگلستان
رستون 60
200
ضربه اي
9711
884
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول