مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
495
نام شركت
آبسنج يزد
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
2417
171
انگلستان
داندو 800
250
ضربه اي
8321
849
انگلستان
داندو 800
200
روتاري
5012
259
روسيه
روسي

 

بازگشت به صفحه اول