مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
494
نام شركت
آب چشمه نمرود
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
8082
282
ايران
طرح داندو
220
ضربه اي
8306
3086
ايران
طرح داندو 800
200
ضربه اي
1511
355
ايران
طرح داندو
300
روتاري
8414
4148
ايران
طرح گاردنردنور 2500

 

بازگشت به صفحه اول