مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
493
نام شركت
شاهين دشت شمال
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
190
ضربه اي
6368
749
ايران
طرح اسپيداستار
250
ضربه اي
9691
973
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
8142
542
ايران
طرح داندو 800
250
ضربه اي
4283
135
آمريكا
اسپيداستار 71
180
ضربه اي
7021
381
آمريكا
اسپيداستار 71
200
ضربه اي
5286
863
آمريكا
اسپيداستار 71
250
ضربه اي
4629
482
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول