مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
491
نام شركت
غرقاب صفاهان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
6833
8633
ايران
طرح گاردنردنور 2000
200
ضربه اي
1389
350
ايران
طرح داندو
300
روتاري
7723
2377
ايران
طرح اسپيداستار 2500
250
ضربه اي
5436
337
ايران
طرح داندو 800
160
ضربه اي
7217
1772
ايران
طرح داندو
250
روتاري
8287
8782
ايران
طرح اسپيداستار 2500
180
ضربه اي
1636
198
ايران
طرح داندو
150
ضربه اي
9799
938
آمريكا
اسپيداستار 71
220
ضربه اي
7962
847
انگلستان
داندو 800
200
ضربه اي
2567
576
انگلستان
روستون 22
180
ضربه اي
5356
119
انگلستان
رستون 22
200
ضربه اي
5310
140
انگلستان
داندو 800
200
ضربه اي
6661
319
انگلستان
داندو 800
250
ضربه اي
2634
600
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول