مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
490
نام شركت
نيل آب كنار
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
روتاري
8101
501
ايران
گاردنردنور
300
روتاري
9950
5099
ايران
طرح گاردنردنور 2000
250
روتاري
6005
297
ايران
طرح فلينگ 1500
250
ضربه اي
5168
668
انگلستان
رستون 60

 

بازگشت به صفحه اول