مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
488
نام شركت
الوند ملاير
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
1315
999
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
1874
761
ايران
طرح داندو
300
ضربه اي
8185
591
ژاپن
سانكيو

 

بازگشت به صفحه اول