مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
487
نام شركت
سبزه رود تهران
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
150
ضربه اي
8698
581
انگلستان
روستون 22
250
ضربه اي
7218
1872
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول