مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
484
نام شركت
پمپ سازي خطيبي و شركاء
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
روتاري
8172
572
ايران
طرح گاردنردنور 2500
250
روتاري
8145
545
ايران
طرح گاردنردنور 2500
200
ضربه اي
7852
834
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول