مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
483
نام شركت
زرين دشت
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
350
روتاري
7731
3177
ايران
طرح گاردنردنور 2000
200
ضربه اي
9288
926
ايران
طرح داندو

 

بازگشت به صفحه اول