مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
481
نام شركت
دريا چاه
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
8255
5582
ايران
طرح داندو 800
200
ضربه اي
2421
177
ايران
طرح داندو
220
ضربه اي
7399
397
آمريكا
اسپيداستار 71
200
ضربه اي
9268
925
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول