مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
478
نام شركت
گوهرآب خوي
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
7784
8477
ايران
طرح گاردنردنور 2500
200
ضربه اي
4124
693
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول