مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
477
نام شركت
چشمه جوشان داراب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
روتاري
8205
582
ايران
طرح گاردنردنور 1500
300
روتاري
7792
9277
ايران
طرح گاردنردنور 2000
300
روتاري
8031
421
آمريكا
فلينگ 2500
120
ضربه اي
1168
735
انگلستان
روستون 22
300
ضربه اي
2068
739
انگلستان
روستون 60

 

بازگشت به صفحه اول