مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
476
نام شركت
حفاري و آبياري چاهدشت
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
5067
438
ايران
داندو 800
250
روتاري
5013
260
ايران
طرح گاردنردنور 1500
250
ضربه اي
8316
585
آمريكا
منگلد
200
روتاري
9381
938
روسيه
روسي

 

بازگشت به صفحه اول