مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
473
نام شركت
شهدنوش تهران
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
180
ضربه اي
6624
174
ايران
طرح داندو 800
250
روتاري
7027
388
ايران
طرح فلينگ2500
200
ضربه اي
2531
773
ايران
طرح داندو 800
180
ضربه اي
8470
4780
انگلستان
روستون 22

 

بازگشت به صفحه اول