مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
472
نام شركت
آبرفت
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
6377
434
ايران
طرح داندو 800
200
ضربه اي
9889
965
ايران
طرح اسپيداستار
200
ضربه اي
1766
248
ايران
طرح داندو
180
ضربه اي
8296
9682
ايران
طرح داندو 800
200
ضربه اي
1333
264
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
8178
587
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
3567
575
ايران
طرح داندو 800
250
ضربه اي
4022
227
ايران
طرح داندو
250
ضربه اي
8070
470
ايران
طرح گاردنردنور 2000
200
ضربه اي
8237
542
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
2281
228
ايران
طرح اسپيداستار
175
ضربه اي
1211
941
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
1567
578
ايران
طرح داندو
300
روتاري
8037
427
ايران
طرح گاردنردنور 2500
150
ضربه اي
9788
939
آمريكا
اسپيداستار 71
220
ضربه اي
4926
302
ژاپن
سانكيو
220
ضربه اي
5281
817
انگلستان
داندو 800
300
ضربه اي
2339
994
انگلستان
رستون 60
200
ضربه اي
4524
180
انگلستان
روستون 22

 

بازگشت به صفحه اول