مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
471
نام شركت
ناظم آب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
8253
5382
ايران
طرح داندو 800
130
ضربه اي
3144
645
انگلستان
روستون 22
250
ضربه اي
8322
3282
سوريه
رستون 60

 

بازگشت به صفحه اول