مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
470
نام شركت
گرداب خراسان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
8357
539
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
8481
848
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
1359
276
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
3367
495
ايران
طرح داندو

 

بازگشت به صفحه اول