مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
469
نام شركت
موج باران
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
ضربه اي
8854
692
ژاپن
سانكيو
200
ضربه اي
6673
442
انگلستان
داندو 800
250
ضربه اي
4633
186
انگلستان
روستون 60
250
ضربه اي
2400
152
انگلستان
داندو 800
300
ضربه اي
8541
870
انگلستان
رستون 60
300
ضربه اي
9336
932
انگلستان
رستون 60
150
ضربه اي
2644
975
انگلستان
روستون 22
220
ضربه اي
7019
379
روسيه
روسي

 

بازگشت به صفحه اول