مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
468
نام شركت
ژرف كاو تهران
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
8166
566
ايران
طرح اسپيداستار 2500
300
روتاري
7728
2877
ايران
طرح اسپيداستار 2000
300
روتاري
6822
8622
ايران
طرح اسپيداستار 2000

 

بازگشت به صفحه اول