مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
466
نام شركت
آب هرنج
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
8456
4586
ايران
طرح گاردنردنور 2500
300
روتاري
6831
8631
ايران
طرح گاردنردنور 2000
300
روتاري
7761
6177
ايران
طرح گاردنردنور 2000
200
ضربه اي
3681
368
ايران
طرح اسپيداستار 71
300
روتاري
7972
7279
ايران
طرح گاردنردنور 2500
200
ضربه اي
7240
4072
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
1317
298
ايران
طرح اسپيداستار
400
روتاري
3580
8350
ايران
طرح گاردنردنور 2000
300
روتاري
7231
3172
آمريكا
فلينگ 2500
200
ضربه اي
2178
121
انگلستان
داندو 800
200
ضربه اي
4456
175
انگلستان
روستون 22

 

بازگشت به صفحه اول