مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
464
نام شركت
بردآب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
روتاري
7788
8877
ايران
طرح گاردنردنور 2000
200
ضربه اي
1531
773
ايران
داندو 800
220
ضربه اي
4005
207
انگلستان
داندو 800
180
ضربه اي
3293
625
انگلستان
روستون 22
250
ضربه اي
7581
758
انگلستان
روستون 60
200
روتاري
8059
459
روسيه
روسي

 

بازگشت به صفحه اول