مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
461
نام شركت
آبگستران
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
160
ضربه اي
3182
332
ايران
طرح داندو
200
روتاري
6033
343
ايران
طرح روسي
200
ضربه اي
6491
426
ايران
طرح اسپيداستار
200
روتاري
2757
616
ايران
طرح روسي
180
ضربه اي
7865
840
انگلستان
رستون 22

 

بازگشت به صفحه اول