مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
460
نام شركت
تعاوني 1178 ميانه
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
6567
566
انگلستان
داندو 800
150
ضربه اي
6148
422
سوئد
مولندال سوئدي

 

بازگشت به صفحه اول