مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
455
نام شركت
چشمه جوش زاهدان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
2727
615
ايران
طرح داندو
250
روتاري
8464
4684
ايران
طرح گاردنردنور 2500
180
ضربه اي
3199
612
انگلستان
روستون 22

 

بازگشت به صفحه اول