مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
451
نام شركت
برادران طالبي
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
ضربه اي
9481
948
ايران
طرح داندو 800
160
ضربه اي
8249
514
ايران
طرح اسپيداستار
200
ضربه اي
7462
583
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول