مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
450
نام شركت
قنات كوير
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
9850
5098
ايران
طرح اسپيد استار 2500
200
ضربه اي
9588
878
ايران
طرح داندو
350
روتاري
6031
340
ايران
طرح اسپيداستار 2000
200
روتاري
8035
425
ايران
طرح گاردنردنور 1000
300
روتاري
7526
398
آمريكا
گاردنردنور 1500
300
روتاري
8364
3684
ايتاليا
سولميك
160
ضربه اي
6136
430
انگلستان
روستون 22

 

بازگشت به صفحه اول