مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
449
نام شركت
زرين دشت شايان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
9965
6599
ايران
طرح اسپيداستار 2500
250
روتاري
8147
547
ايران
طرح گاردنردنور 2500
350
روتاري
7214
1472
ايران
طرح گاردنردنور 3000
300
روتاري
6837
8637
ايران
طرح اسپيداستار 2500
300
روتاري
8140
540
ايران
طرح گاردنردنور 2500
350
روتاري
2167
362
آمريكا
اسپيداستار

 

بازگشت به صفحه اول